Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

Prevádzkovateľ – spoločnosť METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov. Táto politika informovanosti vysvetľuje transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR.

 1. Správca osobných údajov
 2. Prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:
  Názov spoločnosti: METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť
  Adresa:Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava
  IČO: 35785811
  DIČ:2020233930
  IČ DPH:SK2020233930

 3. Dotknuté osoby
 4. Fyzické osoby, zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci (manželia alebo manželky zamestnancov prevádzkovateľa, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby), záujemcovia o prácu, zamestnanci odberateľov a dodávateľov, fyzické osoby vstupujúce do objektu.

 5. Kategórie osobných údajov
 6. Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – (meno, dátum narodenia, adresa bydliska - ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o vzdelaní, počte detí, fotografia a iné) a osobitnú kategóriu osobných údajov (údaje, ktoré odhaľujú členstvo v odborových organizáciách, údaje týkajúce sa zdravia a iné)

 7. Účely spracúvania osobných údajov
 8. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi) a právny základ poskytnutia týchto údajov:

  Účely spracúvania osobných údajov Právny základ
  Agenda BOZP - evidencia poučení o bezpečnosti práce, zápisy o pracovných úrazoch Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Vedenie agendy členov orgánov spoločnosti podľa zákona č.513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník a zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Agenda dodávateľov – účel evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)
  Agenda klientov – účel evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)
  Agenda klientov - poskytovanie služieb - evidencie a spracovanie prípadov poskytovania služieb čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)
  Agenda uchádzačov o zamestnanie - účel pre potreby výberu nových zamestnancov čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)
  Správa registratúry Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Evidencia reklamácií Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  IS fotografie - účel oboznamovania s personálnym obsadením a propagácia organizácie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)
  Personalistika a mzdy - sociálna poisťovňa - odvody do sociálnej poisťovne Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Personalistika a mzdy - zdravot.posť. - odvody do zdravotnej poisťovne Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Personalistika a mzdy – daň - plnenie povinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Personalistika a mzdy – BOZP - evidencia BOZP a PO zamestnancov, evidencia úrazov zamestnancov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Personalistika a mzdy – ostatné - plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Prezentácia organizácie - propagácia činností a aktivít spoločnosti na web stránkach a v referenčných materiáloch čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)
  Spracovanie účtovných dokladov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Zamestnanci dodávateľov - plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Kamerový systém - priestor neprístupný verejnosti - ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)
  Kamerový systém – priestor prístupný verejnosti - ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)
  Oznamovanie protispoločenskej činnosti - prešetrovanie podnetov protispoločenskej činnosti Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  Zodpovedná osoba - riadenie agendy zodpovednej osoby 1. čl. 37 až 39 Nariadenia GDPR
  Právna agenda- evidencia a zabezpečenie právnej agendy, riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí, zastupovanie v právnych sporoch pred súdmi, príprava podkladov ku konaniam, príprava a posudzovanie zmlúv, podávanie právnych stanovísk Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 9. Doba uchovávania osobných údajov
 10. Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:

  a) uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;
  b) uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorý sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;
  c) úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
  d) odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

  Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov (uvedená v záznamoch o spracovateľských činnostiach). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený prevádzkovateľom alebo ustanovený prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

 11. Sprostredkovatelia
 12. Naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

  Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:


  a) Dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory
  b) Konzultačné a poradenské spoločnosti
  c) Advokáti, exekútori, notári
  d) Účtovníci, mzdové spoločnosti a audítori
  e) Poštoví doručovatelia a poštové podniky
  f) Zamestnanci organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prevádzkovateľa s vlastnou pracovno- právnou subjektivitou
  g) Zvolení členovia odborných komisií
  h) Poskytovanie webhostingových služieb
  i) Externí správcovia registratúry / archivačné spoločnosti
  j) Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
 13. Ochrana údajov u prevádzkovateľa
 14. Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.

 15. Spracovanie osobných údajov
 16. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

 17. Použitie osobných údajov
 18. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 19. Uchovanie osobných údajov
 20. Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • a) Odvolať súhlas: v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.


  • b) Právo na prístup k údajom: máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.


  • c) Právo na opravu: máte právo, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené


  • d) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli Vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb)


  • e) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať,aby sme obmedzili ich spracúvanie


  • f) Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.


  • g) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tietoúdaje ďalej spracúvať, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie,uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.


  • h) Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo nainý príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak sa predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

 21. Kontakt na uplatnenie dotknutých práv
 22. V prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu kostkova@metonslovakia.sk alebo poštou na adresu Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, uložíme vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 23. Cookies
 24. Sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo webovom prehliadači Vášho počítača, smartfónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup na internet. Slúžia na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie a umožnila vám opätovne získať prispôsobený obsahvždy, keď sa na danú webovú stránku vrátite. Cookies zároveň umožňujú používať webové stránky, ichfunkcie a nastavenia ešte efektívnejšie. Spoločnosť METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť využíva cookies za účelom skvalitnenia využívania našich webových stránok. Cookies nám umožňujú napríklad zapamätať si a zachovať Vaše preferencie v súvislosti s prehliadaním našich webových stránok, či automatické zobrazenie poslednej prehliadanej stránky pri Vašej ďalšej návšteve nášho webu. Využívame ich však aj na analytické účely s cieľom priebežne vylepšovať naše webové stránky. Informácie z cookies sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila. Možnosti pre správu nastavení súborov cookies môžete nájsť v každom prehliadači. Cookies môžete nastaviť rôznymi spôsobmi, napríklad: pred každým uložením súboru cookies na počítači môžete potvrdiť alebo odmietnuť ich uloženie na svojom počítači, môžete špecifikovať správanie súborov cookies nakonkrétnych webových stránkach (napr. vašich obľúbených),alebo môžete ukladanie súborov cookies na svojom zariadení úplne odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdetevo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr.počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Adresa spoločnosti
Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, Slovenská republika


meton slovakia

Ochrana osobných údajov

© Copyright 2018 | METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť