Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) – kamerový systém

Prevádzkovateľ – spoločnosť METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 1. Správca osobných údajov
 2. Prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:
  Názov spoločnosti: METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť
  Adresa:Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava
  IČO: 35785811
  DIČ:2020233930
  IČ DPH:SK2020233930

 3. Dotknuté osoby
 4. Fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch

 5. Kategórie osobných údajov
 6. Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

 7. Účely spracúvania osobných údajov
 8. Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi): ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality.

 9. Právny základ poskytovania údajov
 10. Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) uvedeného Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa) a čl. 6 ods. 1 písm. c) uvedeného Nariadenia GDPR (plnenie zákonných povinností)

  Spoločnosť poverila zodpovednú osobu za dodržiavanie ochrany osobných údajov (v prípade otázok ju môžete kontaktovať na mailovej adrese: kostkova@metonslovakia.sk)

 11. Doba uchovávania osobných údajov
 12. Doba uchovávania osobných údajov – spomínané osobné údaje sú uchovávané 14 dní, následne sú automaticky premazávané.

 13. Sprostredkovatelia
 14. Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese kostkova@metonslovakia.sk)


  a) administrátorské IT služby
  b) správa a údržba kamerového systému

  Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

 15. Ochrana údajov u prevádzkovateľa
 16. Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným kamerovým záznamom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.

 17. Spracovanie osobných údajov
 18. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

 19. Uchovanie osobných údajov
 20. Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • a) Právo na prístup k údajom: máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.


  • b) Právo na opravu: máte právo, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené


  • c) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli Vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb)


  • d) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať,aby sme obmedzili ich spracúvanie


  • e) Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.


  • f) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tietoúdaje ďalej spracúvať, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie,uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.

  Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

 21. Kontakt na uplatnenie dotknutých práv
 22. V prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu kostkova@metonslovakia.sk alebo poštou na adresu Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, uložíme vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

Adresa spoločnosti
Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, Slovenská republika


meton slovakia

Ochrana osobných údajov

© Copyright 2018 | METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť