image
image

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, stanovuje a uplatňuje zásady a postupy na získanie a udržanie si takých zamestnancov, ktorí v plnej miere spĺňajú kvalifikačné požiadavky a sú kompetentní zabezpečiť maximálnu kvalitu práce vo všetkých činnostiach spoločnosti.
Spoločnosť má presne stanovené zásady výberu, prijímania, uvoľňovania, adaptácie, vzdelávania, starostlivosti a hodnotenia zamestnancov.
Členenie vzdelávacích aktivít::

  • vstupné školenie so základnými informáciami pre nového zamestnanca
  • školenia a kurzy so zameraním na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov (odborné školenia a pod.)
  • príprava zamestnancov v oblasti kvality, pre zvyšovanie funkčnosti systému riadenia kvality spoločnosti
  • školenia vyplývajúce z požiadaviek bezpodmienečne nutných pre výkon činnosti (podľa legislatívnych požiadaviek – zákonov, vyhlášok, noriem, smerníc)
  • školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Adresa spoločnosti
Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, Slovenská republika


meton slovakia

Ochrana osobných údajov

© Copyright 2018 | METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť