METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, stanovuje a uplatňuje zásady a postupy na získanie a udržanie si takých zamestnancov, ktorí v plnej miere spĺňajú kvalifikačné požiadavky a sú kompetentní zabezpečiť maximálnu kvalitu práce vo všetkých činnostiach spoločnosti. Spoločnosť má presne stanovené zásady výberu, prijímania, uvoľňovania, adaptácie, vzdelávania, starostlivosti a hodnotenia zamestnancov.

Členenie vzdelávacích aktivít:

  • vstupné školenie so základnými informáciami pre nového zamestnanca,
  • školenia a kurzy so zameraním na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov (odborné školenia a pod.)
  • príprava zamestnancov v oblasti kvality, pre zvyšovanie funkčnosti systému riadenia kvality spoločnosti,
  • školenia vyplývajúce z požiadaviek bezpodmienečne nutných pre výkon činnosti (podľa legislatívnych požiadaviek – zákonov, vyhlášok, noriem, smerníc),
  • školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.